basisschool 't Mozaiek Vaassen
 
(Advertentie)
hoe kam ik het haar goed uit als er luizen heersen op school

Intrapersoonlijke Intelligentie (zelfknap): als je goed kunt omgaan met je gevoel, je stemming, als je ook graag alleen bent, graag dromen en fantasieën analyseert, graag een dagboek bijhoudt, etc.

Interpersoonlijke Intelligentie (mensenknap): als je jezelf goed kunt verplaatsen in wat een ander denkt/voelt, als je vrienden heel belangrijk vindt en graag naar feestjes gaat, als je graag voor iemand zorgt, graag samenwerkt, etc.       

yurls pagina Juf Johanna Mozaiek Vaassen

Betekenisvol

Hoe betekenisvoller leren, hoe groter de betrokkenheid. Uit hersenonderzoek is gebleken dat men veel meer leert als het persoonlijk relevant is, als men weet waarom men iets leert. Het doel moet helder zijn. Ook het werken met echte materialen binnen en buiten de school zijn hierbij belangrijk. Je leert niet alleen uit boeken of van de computer.

 

Ontwikkelen van alle intelligenties/MI

(Meervoudige Intelligentie)

Bij meervoudige intelligentie onderscheidt met 8 intelligenties die een rol spelen bij het leren. Iedereen heeft daarbij zijn voorkeuren en met de juiste begeleiding kunnen ze gedurende het hele leven verder ontwikkeld worden. Wij willen in ons onderwijs aansluiten bij de sterke intelligenties en de anderen stimuleren. Er bestaan vele manieren om 'knap' te zijn.

 

Veilige omgeving

We willen een omgeving creëren waar 'fouten maken' mag, waar goede relaties worden opgebouwd en waar een basis van vertrouwen is. We proberen dit te doen door aandacht te besteden aan het pedagogisch klimaat, positieve feedback en vele samenwerkingsvormen. 

 

Denkgewoonten/intelligent gedrag.

Als wij kinderen willen laten leren voor het leven kan het opnemen van verschillende denkgewoonten in ons onderwijs daarmee helpen. Door denkgewoonten te stimuleren en te onderwijzen helpen we leerlingen zich intelligent te gedragen, passend in deze moderne tijd. Denkgewoonten leiden tot intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend vermogen. Voorbeelden van denkgewoonten zijn: 'ik luister', 'ik denk eerst na', 'ik ga iets uitproberen', 'ik maak een grapje'.

 

Samenhang/systeemdenken

De wereld om ons heen bestaat uit relaties, niet uit losse feiten, dingen en gebeurtenissen. Bij systeemdenken gaat het om het besef dat alles samenhangt. Op die manier kun je door relaties te zien de complexiteit beter begrijpen. Kinderen zijn van nature systeemdenkers! Waarom zouden we dan alles apart aanbieden?

 

Samenwerken

Kunnen samenwerken is een belangrijke kwaliteit in de huidige samenleving. Uit onderzoek blijkt ook dat het leren veel krachtiger wordt wanneer leerlingen regelmatig met elkaar overleggen en elkaars inzichten en vaardigheden benutten. Door middel van coöperatief leren werken de kinderen op een gestructureerde manier samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel. Ze leren op die manier van en met elkaar!

 

Oefenen van de hersenen.

Het is belangrijk dat we een omgeving creëren waarbij sprake is van goede communicatie, respect voor elkaar en waarin verschillende vormen van samenwerken en samen leren worden toegepast. We schenken aandacht aan het denken over denken, ontwikkelen van denken en een goed klimaat voor het denken.

 

Dat zijn heel veel onderdelen, die we vanzelfsprekend niet allemaal tegelijk kunnen aanpakken. Toch willen we dit wel in samenhang doen, dus proberen we altijd de relaties tussen de onderlinge takken in het oog te houden.

Naturalistische Intelligentie (natuurknap): als je graag allerlei dingen verzamelt, oog hebt voor dingen in de natuur, graag met dieren bezig bent, interesse hebt voor het milieu, etc.

Visueel-Ruimtelijke Intelligentie (kijkknap): als je graag kaarten leest, tekent, schildert, fotografeert, als je ergens goed de weg weet, graag legpuzzels maakt, etc.

(Advertentie)

Muzikaal-Ritmische Intelligentie (muziekknap): als je graag zingt of een instrument bespeelt of naar muziek luistert, als je achtergrondmuziek prettig vindt, als je makkelijk liedjes herkent, etc.

Logisch-Matematische Intelligentie (reken & redeneerknap): als je graag experimenteert, dingen samenvat, gegevens analyseert, rekent en rekenspelletjes doet, logisch redeneert, etc.

Lichamelijk-Kinesthetische Intelligentie (beweegknap): als je graag aan sport doet of er naar kijkt, graag toneel speelt, graag knutselt, gebaren maakt bij het praten, als je handig bent etc.

Verbaal-Linguïstische Intelligentie (woordknap): als je graag leest, brieven schrijft, verhalen vertelt, woordspelletjes doet, bezig bent met spelling, etc.

Yurlspagina van juf Mariette Mozaiek Vaassen